Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Do zľavy 2% zostáva € 955.39

Obchodné podmienky eshopu palubovky-vencl.sk

Vencl & Banha s.r.o.

ID: 02744180
s miestom podnikania: Týnište nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21
na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke
www.palubovky-vencl.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Účelom týchto obchodných podmienok je upraviť postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ako aj vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je vždy spoločnosť Vencl & Banha s.r.o, IČO: 02744180, s miestom podnikania: Týnište nad Orlicí, Mostecká 24, PSČ 517 21 (ďalej len "predávajúci"), na strane jednej, a treťou osobou ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len "kupujúci"), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na internetovej stránke: www.palubovky-vencl.sk (ďalej len "obchodné podmienky").

1.2 Predávajúceho je možné kontaktovať buď v jednej z prevádzok predávajúceho uvedených na jeho webovom sídle www.palubovky-vencl.sk, alebo na telefónnom čísle: 494 323 777, mobilnom čísle: 603 858 627, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: vencl.kostelec@seznam.cz.

Článok II.
Uzavretie kúpnej zmluvy
2.1 Na internetovej stránke predávajúceho www.palubovky-vencl.sk (ďalej len "internetová stránka") je uvedená špecifikácia tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej internetovej stránky, vrátane ceny tovaru bez DPH. DPH sa zobrazí po pridaní tovaru do košíka. Predmetom kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nemôže byť iný tovar ako ten, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

Ponuka na predaj tovaru, jeho cena a dostupnosť zostávajú v platnosti dovtedy, kým je tento tovar uverejnený na webovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ponúkaný tovar, ako aj jeho špecifikáciu alebo cenu. Takáto zmena však nemá vplyv na už uzavretú kúpnu zmluvu.

2.2 Kupujúci je povinný za účelom objednania tovaru vyplniť objednávkový formulár na Webovom sídle, ktorý obsahuje najmä údaje o (I.) tovare, ktorý má Kupujúci v úmysle objednať, a to pridaním tovaru do košíka na Webovom sídle (II.) výške a spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a (III.) Kupujúci je povinný v objednávke vyplniť najmä svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefonický kontakt, e-mailovú adresu a v prípade, ak je kupujúci podnikateľom v zmysle § 420 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a tovar nakupuje v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, vyplní aj svoje IČ DPH a DIČ. Ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný vždy vyplniť svoje obchodné meno, IČO, sídlo, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke, najmä upraviť množstvo objednaného tovaru alebo pridať iný druh tovaru, prípadne objednávku úplne zrušiť.

2.3 Pri objednávaní tovaru si kupujúci zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov dodania:

2.3.1. osobný odber tovaru v jednej z nasledujúcich prevádzok predávajúceho:

a) v Týništi nad Orlicí, ul. Mostecká 24;
b) v Dolnej Lhote pri Blansku (bývalý areál AGROZET);
c) v Šumperku, ul. Príčná 22 (bývalý závod na spracovanie dreva);
d) v Olomouci, Holice u Olomouce, ul. Stará Přerovská 808/17;

V prípadoch, keď je celková kúpna cena objednaného tovaru nižšia ako 50 Kč, nie je možný osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho a tovar je vždy zasielaný prostredníctvom prepravcu podľa článku 2.3.2. týchto obchodných podmienok.

2.3.2. odoslanie tovaru prostredníctvom dopravcu (TopTrans, DPD a iné).

2.4 Odoslanie objednávky kupujúcim sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že všetky ním vyplnené údaje v objednávke sú pravdivé, správne a úplné, že sa s týmito obchodnými podmienkami vopred dostatočne oboznámil a že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí a prijíma ich.

2.5 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď kupujúci obdrží potvrdenie svojej objednávky od predávajúceho na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na základe jeho objednávky.

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený pred potvrdením objednávky v závislosti od povahy objednávky, najmä od množstva objednaného tovaru a spôsobu dodania, ktorý si kupujúci zvolil, vyzvať kupujúceho, a to aj telefonicky, na dodatočné potvrdenie objednávky. Bez toho, aby kupujúci takto potvrdil svoju objednávku, kúpna zmluva nie je uzavretá.

2.7 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Komunikácia s kupujúcim sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom e-mailu, pošty alebo telefonicky. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. To isté platí pre komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim po uzavretí kúpnej zmluvy.

2.8 Uzatvorením kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu ním objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje ním objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

III.
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru objednaného kupujúcim spolu s prípadnými nákladmi spojenými s dodaním tohto tovaru (poštovné a balné), ktoré určí predávajúci pri objednaní tovaru kupujúcim. Táto kúpna cena spolu s nákladmi spojenými s dodaním tohto tovaru bude zaplatená predávajúcemu:
(a) v hotovosti v priestoroch predávajúceho;
(b) v hotovosti na dobierku na mieste, ktoré kupujúci uviedol vo svojej objednávke na dodanie tovaru, alebo
c) bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre, a to pro forma;

v závislosti od spôsobu úhrady kúpnej ceny, ktorý si kupujúci zvolil vo svojej objednávke.

3.2 V prípade, že kupujúci určil ako miesto dodania tovaru prevádzkareň predávajúceho uvedenú v článku 2.3.1 písm. b) až e) týchto obchodných podmienok, náklady na dopravu, ktoré sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou objednaného tovaru, predstavujú 5% z ceny objednaného tovaru.

3.3 V prípade platby v hotovosti v prevádzke predávajúceho a na dobierku je kúpna cena spolu s prípadnými nákladmi na dodanie takéhoto tovaru splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena spolu s prípadnými nákladmi na dodanie tovaru splatná do 3 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy; predávajúci nie je povinný odovzdať objednaný tovar kupujúcemu pred zaplatením kúpnej ceny a predávajúci v tomto prípade nie je v omeškaní.

3.4 Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny bez DPH za nákup tovaru:
- vo výške 4% pri nákupe tovaru v celkovej kúpnej cene nad 100.000,- Sk bez DPH,
- vo výške 2% pri nákupe tovaru v celkovej kúpnej cene nad 50.000,- Sk bez DPH,

Na účely posúdenia nároku na zľavu z kúpnej ceny sa každá objednávka tovaru posudzuje vždy samostatne. Vyššie uvedené zľavy predávajúci neposkytuje pri nákupe tovaru - stavebného materiálu, za ktorý sa považujú napríklad palubovky, podlahové krytiny alebo strešné krytiny. Zľava sa nevzťahuje ani na tovar, ktorý je v čase podania ponuky kupujúcim označený na webovej stránke predávajúceho ako tovar v predaji. Kupujúci má nárok vždy len na jednu zľavu, a to najvyššiu.

3.5 V prípade objednania tovaru, ktorého celková kúpna cena bude vyššia ako 10.000,- Sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy vo výške 30 % z celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru a kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu požadovanú zálohu. Kým kupujúci nezaplatí zálohu, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a predávajúci v tomto prípade nie je v omeškaní.

3.6 Za predpokladu kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
- tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, je palubovka a
- kupujúci si ako spôsob dodania zvolil osobný odber v jednej z prevádzok predávajúceho uvedených v článku 2.3.1 písm. b) až e) týchto obchodných podmienok,

predávajúci si vyhradzuje právo zvýšiť kúpnu cenu tovaru - palubovky o cenu uvedenú v určitej prevádzkarni, o čom bude kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s touto cenou tovaru.

IV.
Dodacie podmienky
4.1 Ak je tovar objednaný kupujúcim na sklade, dodacia lehota je 3 až 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak objednaný tovar nie je na sklade, dodacia lehota je 3 až 5 týždňov od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy. Ak si kupujúci pri objednávke tovaru zvolil úhradu kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry podľa článku 3.1 písm. c) týchto obchodných podmienok, predávajúci dodá tovar do 3 až 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni pripísania kúpnej ceny tovaru na bankový účet predávajúceho podľa zálohovej faktúry, ak je tovar na sklade; ak tovar na sklade nie je, tovar bude dodaný po úhrade zálohovej faktúry do 3 až 5 dní po dodaní objednaného tovaru na sklad.

4.2. Ak si Kupujúci v objednávke zvolil možnosť osobného odberu tovaru v niektorej z prevádzok Predávajúceho, Kupujúci je oprávnený a povinný prevziať tovar v Kupujúcim zvolenej prevádzke Predávajúceho, a to v pracovnom čase príslušnej prevádzky. Kupujúci je povinný prevziať tovar po tom, ako mu predávajúci oznámi, že tovar je pre kupujúceho pripravený v prevádzkarni na osobný odber. Oznámenie zašle predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, alebo ho oznámi telefonicky.

4.3 Ak si kupujúci v objednávke zvolil zaslanie tovaru prostredníctvom dopravcu na miesto, ktoré uviedol v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar. Ak dopravca nezastihne kupujúceho na doručovacej adrese uvedenej kupujúcim, dopravca zanechá oznámenie o uložení zásielky v poštovej schránke kupujúceho. Zásielka bude zadržaná dopravcom na vyzdvihnutie počas troch dní. Ak zásielka nebude v tejto lehote doručená kupujúcemu alebo kupujúcim vyzdvihnutá, dopravca ju po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie vráti predávajúcemu. V takom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s dodaním tovaru kupujúcemu, ako aj manipulačný poplatok vo výške 500 Kč. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na akékoľvek následné reklamácie týkajúce sa porušenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.

4.5 Predávajúci nie je povinný tovar montovať ani dodávať na podlahu.

V.
Zodpovednosť za vady a záruka
5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu.

5.2 Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

5.3 Ak je Kupujúci podnikateľom v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, záruka za kvalitu tovaru sa neposkytuje.

5.4 Zodpovednosť za vady, ako aj záruka za akosť sa nevzťahuje na vady tovaru uvedené v § 2167 Občianskeho zákonníka a tiež na vady, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo zaobchádzaním, nesprávnou montážou, ako aj na vady spôsobené kupujúcim po prevzatí tovaru. Medzi vady tovaru nepatria bežné farebné rozdiely a rozdiely v štruktúre prírodných materiálov, textílií a syntetických materiálov. Okrem toho rozdiely v rozmeroch čalúneného nábytku v rámci tolerancií povolených platnými technickými normami Českej republiky nie sú vadami. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšou udalosťou.

5.5 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, a teda aj práva za akosť tovaru, uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť tovaru predložiť predávajúcemu okrem reklamovaného tovaru aj doklad o zaplatení, pokladničný doklad alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru od predávajúceho.

5.6 Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu vád tovaru do 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote na vybavenie reklamácie.

5.7 Rozmery pohoviek sú len orientačné a môžu sa líšiť od skutočnosti. Výrobca si vyhradzuje právo na ich zmenu.

VI.
Odstúpenie od zmluvy
6.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka a ak nejde o prípady uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kupujúci alebo ním určená osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Na tento účel je kupujúci oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok; použitie vzorového formulára však nie je podmienkou odstúpenia od kúpnej zmluvy. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

6.2 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.1 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného doručenia ponúkaného predávajúcim). Na vrátenie peňazí sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na uskutočnenie pôvodnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčí inak; v žiadnom prípade kupujúcemu nevzniknú dodatočné náklady.

6.3 Predávajúci je však povinný vrátiť platbu podľa článku 6.2 týchto obchodných podmienok až po prijatí vráteného tovaru alebo po preukázaní zaslania tovaru späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

6.4 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.1 týchto obchodných podmienok, zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese ktorejkoľvek jeho prevádzkarne. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.1 týchto obchodných podmienok znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru. Maximálne náklady sa odhadujú na 5000 Kč.

6.6 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru vráteného podľa článku 6.4 týchto obchodných podmienok v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

6.7. Ak tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade vôbec alebo v dostatočnom množstve, alebo ak Predávajúci nemôže tovar zabezpečiť ani u svojho dodávateľa, alebo tovar síce môže zabezpečiť, ale len za vyššiu cenu alebo s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, takže poskytnutie plnenia je pre Predávajúceho nevýhodné, pretože náklady na jeho poskytnutie nezodpovedajú hodnote plnenia, ktoré má Predávajúci dostať, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho na e-mail uvedený Kupujúcim v jeho objednávke. Ak kupujúci oznámi predávajúcemu v lehote určenej predávajúcim v e-maile, že trvá na dodaní časti tovaru, ktorý je na sklade alebo ktorý môže zabezpečiť dodávateľ, mení sa tým predmet kúpnej zmluvy tak, že predmetom kúpnej zmluvy je ďalej len tento tovar a predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý nie je na sklade alebo ktorý nemôže zabezpečiť dodávateľ. Po uplynutí lehoty uvedenej predávajúcim v e-maile je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu; kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu pred uplynutím predmetnej lehoty.

6.8 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom.

V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je. coi.cz, Spotrebiteľ môže tiež využiť platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VII.
Ochrana osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré uviedol v objednávke (ďalej spoločne len "osobné údaje"), na účely výkonu svojich práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho inak len so súhlasom kupujúceho. 

7.2 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Osobné údaje bude predávajúci spracovávať na dobu neurčitú.

7.3 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz, ktorému môžeme na tieto účely odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať tak, že odmietnete ďalšie dotazníky pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Dohody zmluvných strán obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými ustanoveniami týchto podmienok.

8.2 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.3 Práva a povinnosti výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami § 2079 a nasl. občianskeho zákonníka.

8.4 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky bez udania dôvodu. Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia novej verzie týchto obchodných podmienok na webovej stránke predávajúceho. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej pred zverejnením zmeny týchto obchodných podmienok nie sú zmenou týchto obchodných podmienok dotknuté.

8.5 Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku.

8.6. Predávajúci zabezpečí archiváciu textu Kúpnej zmluvy vrátane Obchodných podmienok po dobu 5 rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Na základe písomnej žiadosti kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu v uvedenej lehote znenie kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok.

8.7 Predávajúci informuje kupujúceho, že Česká obchodná inšpekcia je dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy. Česká obchodná inšpekcia kontroluje a dohliada na právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú alebo dodávajú výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujú služby alebo vykonávajú iné obdobné činnosti na vnútornom trhu, poskytujú spotrebiteľské úvery alebo prevádzkujú trhovisko (tržnicu), ak podľa osobitných predpisov tento dozor nevykonáva iný správny orgán s tým, že podrobnejšie informácie sú uvedené v zákone č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.

8.8 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

V Týništi nad Orlicí dňa 07.06.2017